Porovnání všech položek výpočtu ( kalkulace ) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce