Veřejná vyhláška - stavební povolení - „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“

Stavební povolení - stavba „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“, umístěnou na p.p.č 15/4, 15/5, 15/6, 15/7,15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 242/1, 243/1, 244, 245 v k.ú. Újezdec u Mochtína

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad
veřejná vyhláška - rozhodnutí č.j. OD/9197/13-6/Ru ze dne 5. 12. 2012

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy, IČ: 00255823, zastoupený na základě plné moci Ing. Daniela Škubalová – projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČ: 13890450, v řízení o žádosti ze dne 01.08.2013:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona stavební povolení na stavbu:
„Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“, umístěnou na p.p.č 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 242/1, 243/1, 244, 245 v k.ú. Újezdec u Mochtína.

Dokument k nahlédnutí níže.